Vodka on the rocks

1,920,000 تومان

(Vodka on the rocks) وودکا آن د راکس با ادویه های خنک و آلدهیدها شروع می شود و می خواهد تأثیر یخ را داشته باشد. قلب آن شامل روبارب، رز و لیلی دشتی می باشد. در حالت درای داون ،اوکس، آمبروکسان و چوب صندل یک اثر بود زده شده با نوت های چرمی می دهند. وودکا آن د راکس الهام گرفته از روسیه یعنی کشوری است که کیلین هنسی با ارتباطی عمیق داشته به همراه جعبه ی مربعی سری سیاه ارائه شده است. هدف این عطر بازتولید بوی وودکای سرد شده با یخ است.

در انبار موجود نمی باشد

Open chat