Hindu Grass

3,022,500 تومان

آرام، آرامش بخش و با متانت؛ عطر Hindu Grass Nasomatto ناسوماتو هیندو گرس رایحه علف خشک را دارد که با رایحه نعناع هندی (ما تصور می کنیم) و یک گیاه خشک به مشام می رسد. به کلی غیر مرسوم و دوستی انگیز است ، یک رایحه خشک و آرامش بخش که بسیار غیر معمول است و من فکر می کنم چه در زندگی واقعی و چه در عطرهای دیگر ، با هیچ چیز دیگر قابل مقایسه نیست (و ما عاشق آن هستیم). فلسفه ای که پشت Hindu Grass قرار دارد این است که ” ایمان را در عشق و آرامش دنیا استنشاق کن.

این نتیجه جستجوی مهربانی و عاطفه گرم انسانیت است. شاید مانند سخن پرگل باشد اما وقتی واقعا Hindu Grass را استفاده می کنید، متوجه میشوید: این عطر برای آرامش درست شده است، با رایحه هایی از خاک که به زور و با سروصدا وارد خیال شما میشوند، بوی آن اینطور و آنطور است. روحانی و فکری، با جذابیت طبیعی خود سخنان زیبا و افراد را به نزد دعوت می کند.

پاک کردن
قیمت و فروش عطر Hindu Grass Nasomatto ناسوماتو هیندو گرس
Hindu Grass
Open chat