Elie Saab - الی صعب

Elie Saab - الی صعب

الی صعب Elie Saab یک طراح مد لبنانی است که برای لباسهای شبی که توسط افراد مشهور روی فرش قرمز پوشیده شدند شهرت دارد.
نمایش متن کامل...